งานแก้ ม.6 (อัตนัย) คะแนนช่องที่ 2

งานแก้ ม.6 (อัตนัย) คะแนนช่องที่ 2

โดย Thanyasiri Sittirach -
จำนวนการตอบกลับ: 0

เทคนิคการทำข้อสอบการอ่านภาษาอังกฤษ

ใน Reading Passages แต่ละเรื่องแม้ว่าจะมีคำถามหลายข้อ แต่สามารถจัดหมวดหมู่ที่ผู้ออกข้อสอบต้องการประเมิน ความรู้เราได้กว้างๆ ดังนี้

1. Main Idea : คำถามที่ถามถึงความคิดหลักของประโยคหรือบางทีถามถึงชื่อเรื่อง Title ทุกครั้งที่อ่านเนื้อเรื่องจึงต้อง หมั่นหา key word หรือ คำ วลี หรือประโยคซ้ำๆ
ข้อสอบในส่วนที่เป็น Reading comprehension ส่วนมากจะมีคำถามเกี่ยวกับความคิด
หลัก (Main Idea) ของเรื่องอย่างน้อยหนึ่งข้อ การตั้งคำถามเกี่ยวกับ Main Idea จะมีในรูปแบบดังนี้

1. This passage focuses on…………………………………………………………….
2. What is the main point of the passage?
3. In this paragraph the writer mainly………………………………………………
4. The best title for this selection is…………………………………………………..
5. The writer’s main purpose is………………………………………………………..
6. What is the topic of this passage?
7. The main idea of this passage is…………………………………………………..
8. Which of the following point seem to be emphasized most in the passage?
9.The purpose of this passage is…………………………………………………..

2. Reference : การอ้างอิง ข้อสอบมักจะถามว่า “he”, “she”, “it” (line 1) refers to… อ้างถึงอะไร วิธีการตอบคำถาม นี้คือให้เราถาม ตัวเองว่า Pronoun (สรรพนาม) นั้นเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ ถ้าเป็นเอกพจน์ให้นักเรียนกวาดสายตาไปประโยค ข้างหน้าและหานามเอกพจน์ ที่ใกล้ Pronoun มากที่สุด ถ้ามี 2 ตัวใกล้ๆ กันให้นำมาพิจารณาแปลดูว่าคำให้ประโยคมีความหมาย ดีกว่ากันให้เลือกคำนั้นลักษณะ reference
Personal pronoun (คำสรรพนามบุคคล)
Subject : I , You , We , They , etc.
Object : me , you , us ,him , her, etc.
Adjective pronoun : my , your , his, her, its, their, etc
Reflexive pronoun : myself , yourself , ourselves, etc.
Relative pronoun : who, whom , whose , which , that, etc.
Demonstrative pronoun : this , that , these , those , one , ones
Auxiliary verb : is substituted for finite verb: do, does, did, can, could, will, would
Adverb : here , there , then
Nouns : the above , the following , the former , the latter

QUESTIONS :
1. What does “this” refer to in the second of paragraph?
2. In the line 9 “them” refer to ………
————————————————————————
เทคนิคที่ 1 ให้ดูเครื่องหมายวรรคตอน ( Punctuation Mark ) พร้อมทั้ง โครงสร้างประโยค เครื่องหมายวรรคตอนตอ
เทคนิคที่ 2 ถ้าถามกรรม ( Object ) ให้ดูประธาน
เทคนิคที่ 3 ดูโครงสร้างประโยคของคำที่ถาม
เทคนิคที่ 4 ถ้าคำที่ถามอยู่ในบรรทัดของย่อหน้าที่ 2 ให้กลับไปดูประธานในย่อหน้าที่ 1
เทคนิคที่ 5 ถ้าคำที่ถามเป็นคำสรรพนามขึ้นต้นประโยคให้กลับไปดูประธานในประโยคก่อนหน้านั้น
เทคนิคที่ 6 ถ้าคำที่ถามในประโยคขึ้นต้นด้วย The , This , That , These, Those และคำสรรพนามให้กลับ ไปดู ประโยคก่อนหน้า นั้นก็จะพบคำตอบ บางข้อให้ใช้เทคนิคโดยดูว่า The , This , That , These, Those, Such ประกอบด้วย
เทคนิคที่ 7 ถ้าถามคำศัพท์ให้อาศัยข้อความจากบริบทที่อยู่แวดล้อมเป็น

3. Detail : รายละเอียด ข้อสอบส่วนใหญ่จะวัดความจำกับความเข้าใจเชิงวิเคราะห์ตามหลักการออกข้อสอบ ข้อสอบวัด รายละเอียดเป็นข้อ- สอบที่จัดว่าง่าย เช่น คำถามจะวัดความเข้าใจในเนื้อเรื่องว่า อะไร(What) ที่ไหน(Where) อย่างไร(How) ใคร(Who) เมื่อไหร่ (When)
4. Vocabulary in context : คำศัพท์ที่ปรากฏในบริบทหรือข้อความข้างเคียง
คำศัพท์ที่อยู่ในข้อสอบ ผู้ออกข้อสอบ มิได้เจตนา วัดความสามารถในการจำคำศัพท์ของเรา หากแต่ต้องการดูความสามารถในการอ่านว่า เราสามารถใช้ข้อความข้างเคียง มาตัดสินความหมายของคำนั้นๆ ได้ไหม คำถามเกี่ยวกับความหมายของคำศัพท์ ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
From the context “eradicated” means………