งานสำหรับนักเรียน ม.6 (แก้ส่วน "ปรนัย") นักเรียนทุกคนกรุณาลงชื่อ-นามสกุล ชั้น และสรุปความรู้ที่ได้สั้น ๆ

งานสำหรับนักเรียน ม.6 (แก้ส่วน "ปรนัย") นักเรียนทุกคนกรุณาลงชื่อ-นามสกุล ชั้น และสรุปความรู้ที่ได้สั้น ๆ

โดย Thanyasiri Sittirach -
จำนวนการตอบกลับ: 0

Main Idea คือ ใจความสำคัญหรือใจความหลักของเรื่อง

ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดของเรื่อง ซึ่งเป็นส่วนที่ครอบคลุมและควบคุมเรื่องนั้นๆ กล่าวคือ ในแต่ละย่อหน้าต้องมี main idea เพียงอันเดียว และถ้าเมื่อขาด main idea ไปแล้ว จะทำให้ไม่เกิดเนื้อเรื่องต่างๆ ขึ้น หรือทำให้ไม่ทราบจุดประสงค์เรื่องนั้นๆ แล้วทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้

โดยปกติแล้ว main idea จะเป็นประโยคเท่านั้น การวิเคราะห์และค้นหา main idea ได้ ต้องเกิดจากการค้นหา Topic มาก่อน และนำเอาส่วน topic มารวมกับข้อความ ที่ควบคุมสาระเกี่ยวกับ topic นั้น กล่าวโดยสรุป คือ
1) พินิจพิเคราะห์และหา topic หรือเนื้อเรื่องที่อ่าน ว่าด้วยเรื่องอะไร (What is the topic idea?)
2) ส่วนที่ควบคุมประเด็นสาระที่เสนออยู่นั้นคืออะไร นั่นคือถูกควบคุมให้พูดถึงสิ่งใด แล้วนำเอา topic + สิ่งที่ควบคุม (controlling idea) ก็จะได้เป็น main idea
จึงเห็นได้ว่า main idea ที่ถูกต้อง จะต้องครอบคลุมสิ่งที่กล่าวในเรื่องได้โดยเฉพาะประเด็นหลัก

Main Idea & Topic sentence

Main Idea & Topic sentence มีความคล้ายคลึงกันมาก
Topic Sentence หมายถึง ประโยคที่บรรจุหัวเรื่องและใจความสำคัญไว้ ส่วนใหญ่มักวางไว้ที่ประโยคแรก หรือประโยคสุดท้ายของข้อความ ซึงมักหาได้จากเนื้อเรื่อง

Main Idea มี 2 ชนิด
1. State main idea คือ หลักใหญ่ใจความที่สำคัญที่สุดของเรื่อง ซึ่งผู้เขียนบอกมาตรงๆ สามารถครอบคลุมเนื้อหาของเรื่องได้ทั้งหมด จะต้องตั้ง main idea ไว้ในการเขียน และบรรยายหรือธิบายโดยยึด main idea เป็นหลัก ส่วนที่ขยายหรือบรรยายให้รายละเอียดต่อจาก main idea คือ supporting idea โดยปกติ ในเนื้อความหนึ่งๆ เรามักจะพบ state main idea ได้ในตอนต้น ตอนกลาง หรือตอนท้ายของย่อหน้า
2. Implied main idea หมายถึง การกล่าวถึง main idea ในลักษณะที่ผู้เขียนไม่ได้เอ่ยมาตรงๆ ทันที เพียงแต่แสดงนัยให้เห็นเท่านั้น ผู้อ่านต้องวินิจฉัยเอาเองเพื่อให้เห็นได้ชัด

หลักการอ่านจับใจความสำคัญ (Reading for Main Ideas)

1. อ่านเรื่องที่ต้องการจับใจความสำคัญโดยเริ่มตั้งแต่ชื่อเรื่อง เพราะชื่อเรื่องมักสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง หรือช่วยบ่งชี้ให้เห็นจุดสนใจของเรื่อง ให้อ่านตั้งแต่ต้นจนจบแล้วตอบคำถามให้ได้ว่า เรื่องที่อ่านเป็นเรื่องอะไร ใครทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ทำไมจึงทำ และได้ผลอย่างไร

2. พิจารณาหาใจความสำคัญจากแต่ละย่อหน้า ย่อหน้าที่ดีต้องมีเอกภาพ ดังนั้นแต่ละย่อหน้าจึงมีใจความสำคัญเดียวซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด นอกจากนี้ผู้อ่านอาจสังเกตคำสำคัญ (keyword) ที่มักปรากฏให้เห็นหลายครั้งในย่อหน้านั้น อย่างไรก็ดีมิใช่ว่าทุกย่อหน้าจะมีใจความสำคัญของเรื่องเสมอไป หากย่อหน้านั้นเป็นเพียงการยกตัวอย่าง หรือรายละเอียดขยายใจความสำคัญในย่อหน้าก่อน

3. นำใจความสำคัญของเรื่องที่จับมาได้ทั้งหมดมาเรียบเมื่อเราอ่านประโยค สิ่งที่เราต้องทราบคือ ประโยคกล่าวถึงใคร (Subject) ทำอะไร (Verb) เพราะสิ่งนี้ จะทำให้เข้าใจ Main Idea ของประโยค ส่วน Supporting details ของประโยคจะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น ทำต่อใคร (Object)

 

Supporting Details (รายละเอียดสนับสนุน)


(Details) คือ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูล ที่ขยาย หรือสนับสนุนใจความสำคัญ (Main Idea) จึงมักเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "รายละเอียดสนับสนุน" (Supporting Details)
แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
1. รายละเอียดสนับสนุนหลัก (Major supporting detail) เป็นรายละเอียดที่ทำหน้าที่ขยายหรือสนับสนุนใจความสำคัญ (Main Idea)
2. รายละเอียดสนับสนุนรอง (Minor supporting detail) เป็นรายละเอียดที่ทำหน้าที่ขยายหรือสนับสนุนรายละเอียดสนับสนุนหลัก (Major supporting detail) อีกทีหนึ่ง เช่น

Various animals can be treated by people to do skillful things. At the circus the animals we see often perform very entertaining tricks. Tigers jump through flaming hoops and bears ride bicycles.

- Main Idea อยู่ที่ประโยคหัวข้อเรื่อง (Topic Sentence) ซึ่งได้แก่ ประโยคแรก
คือ Various animals can be treated by people to do skillful things. (มีสัตว์มากมาย
หลายชนิดที่มนุษย์สามารถฝึกให้ทำอะไร ๆ ได้)
- รายละเอียดสนับสนุนหลัก (Major supporting detail) อยู่ที่ประโยคที่ 2 คือ At the circus the animals we see often perform very entertaining tricks. (ที่คณะละครสัตว์ เราจะเห็นสัตว์ต่าง ๆ แสดงความสามารถให้เราชมอย่างสนุกสนาน)
- รายละเอียดสนับสนุนรอง (Minor supporting detail) อยู่ที่ประโยคที่ 3 คือ
Tigers jump through flaming hoops and bears ride bicycles. (เสือกระโดดลอดห่วงไฟ
และหมีขี่จักรยาน)

Ref:  http://www.bwc.ac.th/e-learning/taidream