ข้าพเจ้าสร้างห้องเรียนออนไลน์ขึ้น เพื่อเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่ นักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยห้องเรียนออนไลน์นี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ที่มี และยังสามารถทบทวนเนื้อหาได้ตลอด ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนในคาบถัดไป

นักเรียนเข้าเรียนในห้องเรียนออนไลน์  ทำแบบทดสอบ และส่งงาน ผ่านทางเว็บไซต์ได้

 

จัดทำ และเผยแพร่สื่อให้นักเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรฯ ผู้ปกครอง หรือบุคคลทั่วไป ผ่านทาง OBEC Content Center สามารถเข้ามาศึกษาและ
ดาวน์โหลดไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ได้

 

 

 

 

เนื้อหามีความหลากหลาย เลือกชมได้ตามความสนใจ โดยข้าพเจ้าได้เชิญให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สมัครเข้ามาใช้งานใน OBEC PLAY

 

จัดทำสื่อชุด “Phonics Song” อักษรตั้งแต่ A – Z เพื่อให้ผู้เรียนและบุคคลทั่วไปได้นำไปฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

 

 

Loading