ข้าพเจ้ามีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินการทำงานร่วมกันเป็นทีม และการทำคลิปวิดีโอ อีกทั้งยังให้ผู้เรียนเข้าสอบโดยใช้โทรศัพท์มือถือผ่านทาง 1) ห้องเรียนออนไลน์ครูฝ้าย และ 2) Google Form และมีการประเมินผลผ่านใบงานที่ให้ทำในห้อง รวมไปถึงทุกชิ้นงานของผู้เรียนด้วย

ทำแบบทดสอบผ่านทางห้องเรียนออนไลน์

 

ทำแบบข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านทาง Google Form

ข้าพเจ้าจัดทำใบงานให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ

 

 

           ทุกทักษะทางภาษาอังกฤษ ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน มีความสำคัญสอดคล้องกันทั้งหมด คลิปด้านบนนี้เป็นการฝึกออกเสียงโดยการเคาะเข้าจังหวะ เพื่อให้นักเรียนรู้จักการให้ความสำคัญกับคำเนื้อหา (Content words) เนื่องจากส่วนมาก คำเนื้อหาจะเป็นคำที่สื่อความหมายในการสื่อสาร ฉะนั้นการออกเสียงจึงควรเน้นหนักที่คำเหล่านี้ เพื่อช่วยให้สื่อความหมายได้ชัดเจนมากขึ้น

 

ตัวอย่างผลงานนักเรียนที่ทำผ่านแอพในโทรศัพท์มือถือ

 

 

Loading