ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังนำเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ มาใช้ในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนในห้อง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ เข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย และที่สำคัญถือเป็นการส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อีกด้วย

กิจกรรมในห้องจะเน้นเป็นกิจกรรมคู่ และ กิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมห้อง และมีทักษะการทำงานเป็นทีมร่วมกับเพื่อนและครู โดยครูจะคอยเดินรอบ ๆ ห้อง เพื่อให้คำแนะนำ และอธิบายเพิ่มเติม

 

 

 

Loading