ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน อีกทั้งยังนำมาขยายผลให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เรียน

ข้าพเจ้า เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Interactive Classroom with ClassPoint” ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรฯ สพม.อุดรธานี

ข้าพเจ้าเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “OBEC Content Center” ให้กับคณะครู และบุคลากรฯ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม

ข้าพเจ้าเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะด้านสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสื่อดิจิทัลแพลตฟอร์มแห่งชาติ (OBEC Content Center)

ข้าพเจ้ากำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ
ปี 2565 ข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกเป็น ClassPoint Certified Trainer (CCT) คนที่ 11 ของประเทศไทย โดยได้นำมาขยายผลให้กับคณะครู สพม.อุดรธานี

ข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของ สพม.อุดรธานี ส่งผลงานประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ประเภทครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี OBEC Content Center
ไปยังเขตตรวจราชการที่ 10

รูปเกียรติบัตร

 

 

 

 

Loading