ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานแนะแนว และรับผิดชอบงานการศึกษาต่อ มีหน้าที่ให้คำปรึกษานักเรียนเกี่ยวกับการเตรียมตัวศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพในอนาคต รวมไปถึงการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับโลกยุคปัจจุบัน และจะมีการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่จะไปศึกษาต่อที่อื่น อีกทั้ง ยังเป็นการชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของนักเรียน

ทีมงานแนะแนวออกประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการอำเภอหนองวัวซอ

นักเรียนรับมอบทุนการศึกษาการเรียนหลักสูตรคอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์จาก “โครงการพี่ทหารสานฝัน”

นักเรียนรับการแนะแนวจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

 

ข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมงานทะเบียน กลุ่มบริหารวิชาการอย่างสม่ำเสมอ โดยรับผิดชอบเป็นทะเบียน ระดับชั้น ม.2 ทำหน้าที่ลงทะเบียนนักเรียนเข้าระบบ SGS ตั้งค่าคะแนนให้แต่ละวิชา ทำเรื่องรับเข้า-ย้ายออก นักเรียนชั้น ม.2

 

Loading