ในปีการศึกษานี้ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษา ม.4/3 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการร่วมกันดูแลนักเรียนให้ได้ดีที่สุด จึงต้องมีการประสานความร่วมมือกับทางผู้ปกครองหรือชุมชน

 

ข้าพเจ้าได้ออกสัมพันธ์ชุมชนกับโรงเรียนอื่น และบุคคลทั่วไปเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงพบปะผู้ปกครองเพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดีกับชุมชนเพื่อการร่วมมือกันพัฒนานักเรียน โรงเรียน และชุมชนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่พิธีกรงานมะม่วงแฟร์ ปี 2565 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอ และ เพื่อเป็นการต่อต้านรณรงค์สิ่งเสพติด ได้พานักเรียนออกเดินรณรงค์ในตลาดชุมชนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โทษของกัญชาและยาเสพติด

 

Loading