ข้าพเจ้าให้การอบรม สั่งสอนศิษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน รัก เมตตา เอาใจใส่ ดูแล นักเรียนเต็มกำลัง สั่งสอนให้ศิษย์เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข มีความประพฤติดี เรียบร้อย ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯ และมีทักษะในการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบันได้

ข้าพเจ้าอบรม สั่งสอนให้นักเรียนเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา และผู้มีพระคุณ และสอนให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

กิจกรรม “กอดกัน สานสัมพันธ์ครอบครัว” ในวันประชุมผู้ปกครอง ส่งเสริมให้ลูกหลานกล้าแสดงออกความรักและความกตัญญูต่อบิดามารดา และผู้ปกครอง โดยให้กอดและบอกรักกัน ส่งผลให้เกิดความรักและความเข้าใจระหว่างนักเรียนและผู้ปกครองมากขึ้น

 

 

 

Loading