ข้าพเจ้าเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเนื้อหาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน ใน OBEC Content และ OBEC PLAY

จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้

 

อัปโหลดคลิปวิดีโอในการอบรมผ่านช่องยูทูป Kru Fai เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมและบุคคลอื่นที่สนใจเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมได้

 

Loading