ภาษาเป็นเครื่องมือที่ผู้คนใช้ในการสื่อสารกับผู้อื่น ในศตวรรษที่ 21 ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลสำหรับทุกคน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ระบุว่า ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ กันเดอสัน, ซิลวา และ เชน (2553: 13) กล่าวว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหนึ่งในโลกและเป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงความรู้ เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ต การรู้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศทำให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความหลากหลายของวัฒนธรรม สามารถถ่ายทอดความคิด และความรู้กับคนอื่นๆ ทั่วโลกได้ โดยในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีมากมายได้เข้ามามีบทบาทในการศึกษามากขึ้น ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ ของตนเองได้มากขึ้นเช่นกัน

              ความสามารถในการเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ มีความสำคัญต่อการเรียนและชีวิตการทำงานในความก้าวหน้าของสังคมนวัตกรรม ผู้ที่รู้วิธีการอ่านสามารถให้ความรู้ตนเองในสาขาวิชาใดก็ได้ เพื่อให้ได้รับความรู้ใหม่และข้อมูลที่อัปเดตอย่างมีประสิทธิภาพ และข้อมูลที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ดังนั้นความสามารถในการเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษจึงเป็นส่วนสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต

              จากข้อมูลดังกล่าว ผู้สอนจึงมีความสนใจที่จะแก้ไขปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

               ใช้กระบวนการ PDCA ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ Plan-Do-Check-Act หรือ วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังต่อไปนี้

                2.1 Plan

                      2.1.1 ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในเรื่องมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของเนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

                     2.1.2 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

 

            ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) มีดังต่อไปนี้

                        1. กิจกรรมที่บ้าน

                              – ครูมอบหมายให้นักเรียนอ่านบทอ่านผ่านทางเว็บไซต์ห้องเรียนออนไลน์ที่ครูสร้างขึ้น

                              – นักเรียนบันทึกประเด็นสำคัญที่พบในบทอ่าน

                              – นักเรียนเขียนคำถาม 3 ข้อจากบทอ่าน

                         2. กิจกรรมในห้องเรียน

                               2.1 ขั้นก่อนการอ่าน

                                      – ครูและนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่นักเรียนพบในบทอ่านร่วมกัน และครูอธิบายประเด็นที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ

                                      – นักเรียนบอกครูถึงคำถามที่พบจากบทอ่านที่เขียนมาจากบ้าน จากนั้นครูพิมพ์ในโปรแกรม Microsoft Words แสดงขึ้นจอโทรทัศน์หน้าชั้นเรียน และให้ช่วยกันตอบคำถามเหล่านั้น

                                      – ครูสอนคำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่พบในบทอ่าน โดยการยกตัวอย่าง และให้นักเรียนจดบันทึกลงในสมุด

                                2.2 ขั้นระหว่างการอ่าน

                                      – ครูให้นักเรียนอ่านบทอ่าน และทำใบงานที่ 1 เป็นคู่เพื่อเรียงลำดับเหตุการณ์จากการอ่านบทอ่าน แล้วร่วมกันเฉลยคำตอบของใบงานที่ 1 ครูให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ

                                      – ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4 คน (คละความสามารถ) แล้วให้นักเรียนอ่านบทอ่านอีกรอบและทำใบงานที่ 2 การหาใจความสำคัญ รายละเอียดของเรื่อง การตีความ การสรุปความ และให้แต่ละกลุ่มนำเสนอคำตอบของตน ครูให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ

                                      – นักเรียนทำใบงานที่ 3 การสร้างผังความคิด (Mind mapping) สรุปประเด็นสำคัญทั้งคำศัพท์ โครงสร้าง และใจความของบทอ่าน แล้วส่งตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน ครูให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ

                                2.3 ขั้นหลังการอ่าน

                                      – ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดการอ่านเพื่อความเข้าใจ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ

                                      – ครูและนักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกัน

                                      – ครูมอบหมายบทอ่านต่อไปในห้องเรียนออนไลน์ที่ครูสร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนไปอ่านล่วงหน้า

                2.2 Do

                      2.2.1 เปิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยครูในกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ และเข้าไปสังเกตการจัดการเรียนรู้ ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องในเนื้อหา การจัดกิจกรรม สังเกตพฤติกรรม และใบงานในการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งเสนอแนะ และสะท้อนผลการจัดกิจกรรมเพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไขให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและมีสมรรถนะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

                2.3 Check

                      2.3.1 ครูผู้สอนนำกิจกรรมมาปรับปรุง แก้ไขตามคำแนะนำของคณะครูในกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม

 

                      2.3.2 ครูผู้สอนสร้างแบบทดสอบ และแบบบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรม

 

                2.4 Act

                      จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยปรับบริบทให้เหมาะสมกับห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมทั้งแบบเดี่ยว คู่ กลุ่ม และทั้งห้อง ได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษที่ดี โดยครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมตามลำดับขั้นต่อไปนี้

                      2.4.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติของวิชา

                      2.4.2 จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน

                      2.4.3 ใช้สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียน

                      2.4.4 ใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลอย่างเหมาะสม

                      2.4.5 วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

 

แผนภูมิแสดงระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของครู

รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ภาคเรียนที่ 2/2564 มีจำนวนผู้เรียน 120 คน

มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.70 อยู่ในระดับมากที่สุด

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ภาคเรียนที่ 2/2564

รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ภาคเรียนที่ 2/2564

มีจำนวนผู้เรียน 120 คน มีค่าเฉลี่ยผลการเรียนตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป ร้อยละ 100

 

Loading